Καινοτομία και Έρευνα στον Αγροδιατροφικό Τομέα

Ισχυρό όραμα και αποστολή της Agrifarm αποτελεί η παραγωγή και τυποποίηση καινοτόμων προϊόντων με την υιοθέτηση ενός συγκεκριμένου μοντέλου και μιας προσέγγισης που αποκαλούμε “Refarming Greece” .

Το μοντέλο “Refarming Greece” αποτελεί μια πρωτοβουλία της Agrifarm και στοχεύει στη δημιουργία μιας συγκεκριμένης επιχειρησιακής κουλτούρας σε όλους όσους εμπλέκονται στην εφοδιαστική αλυσίδα παραγωγής αγροτικών προϊόντων. Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία του μοντέλου Refarming Greece, είναι η αντίληψη που έχουμε ότι η διάθεση ποιοτικών προϊόντων με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και προδιαγραφές ξεκινά από το χωράφι. Εξίσου σημαντικούς θεωρούμε τόσο τους υλικούς πόρους (π.χ. εξοπλισμός, καλλιεργητικές τεχνικές, κλπ) όσο και το ανθρώπινο δυναμικό.

Με αυτό το σκεπτικό, έχουν ήδη εγκατασταθεί στην Ελλάδα εστίες Refarming, σε καθεμιά από τις οποίες καλλιεργείται ένα προϊόν υψηλής ποιότητας, λαμβάνοντας υπόψη το μικροκλίμα και τα είδη γεωργικών προϊόντων που ευδοκιμούν στην περιοχή.

Στο πλαίσιο της Καινοτομίας και Προστασίας του Περιβάλλοντος, επιδιώκεται η μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον με κύριο στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου μέσω:

1) Εφαρμογής καλλιεργητικών πρακτικών που προστατεύουν τους φυσικούς πόρους και τα οικοσυστήματα με απόδοση της προστιθέμενης αξίας, μέσω της πιστοποίησης, της δικτύωσης και της σύνδεσης της παραγωγής με την αγορά.
2) Διατήρησης, αποκατάστασης, ενίσχυσης και ανάδειξης των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας των αγροτικών, των δασικών οικοσυστημάτων και των τοπίων ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τη χωρική ταυτότητά τους.
3) Ορθολογικής διαχείρισης οικοσυστημάτων και εδαφοϋδατικών πόρων με τη χρήση νέων τεχνολογιών, εφαρμογή καινοτόμων λύσεων (όπως γεωργία ακριβείας), κατάρτισης και δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.
4) Προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, με παρεμβάσεις τόσο στα καλλιεργούμενα είδη όσο και στον τρόπο καλλιέργειας των υπαρχόντων ειδών, αλλά και με την αξιοποίηση υπολειμμάτων και υποπροϊόντων των βιομηχανικών ειδών διατροφής, των γεωργικών καλλιεργειών και της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων. Ειδικότερα στον τομέα της γεωργίας βασικό στόχο αποτελεί η αποδοτικότερη χρήση των πόρων σε μια οικονομία με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή.